Members

OKAHARA, MASAYUKI

TAKAYAMA, MAKOTO

GOTO, KAZUKI

PRUSAKOVA, ALENA

TSUCHIYA, DAISUKE


SAWADA, TADATO

TSUBOI, SATOSHI

NAKAMURA, KASUMI

OGINO, RYOUICHI

team Oka